Ik, Jacqueline Tates van Stadzicht Kinderopvang, gevestigd aan Achtererf 39 4691 DC Tholen, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens ik verwerk en waarom.



VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van ouders en kinderen worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van de administratie;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • De juiste zorg en begeleiding bieden aan je kind tijdens de opvang;
 • Je informeren over de opvang van je kind tijdens de opvang;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heb ik de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (privé en zakelijk);
 • Emailadres (privé en evt. zakelijk);
 • Geslacht;
 • Geloofsovertuiging;
 • Medische gegevens van het kind;
 • Relatienummer zorgverzekering van het kind;
 • Gegevens over de verzorging/ontwikkeling van het kind;
 • Verslaglegging van (evaluatie) gesprekken.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn namelijk:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen voor maximaal 7 jaar voor de financiële administratie.
Koppelingsafspraken, evaluatieverslagen en overige informatie over het verloop van de opvang, worden direct na beëindiging van de overeenkomst vernietigd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan mij geeft zal ik niet delen met derde partijen tenzij:
Je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven;
Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING

Ik heb passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens mij van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Ik hanteer een wachtwoord op mijn laptop en telefoon;
Er wordt gebruik gemaakt van een virusscanner;
Ik bewaar alle papieren informatie in een kast die met een sleutel afgesloten wordt, zodat het niet toegankelijk is voor derden.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te bespreken of te verwijderen;
Ook heb je het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen om overdracht van je gegevens aan jou of aan een ander;
Je hebt het recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN?

Als je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met me op. 

CONTACTGEGEVENS
Naam: Jacqueline Tates (eigenaresse Stadzicht Kinderopvang)
Adres: Achtererf 39

Postcode: 4691 DC

Plaats: Tholen

Telefoonnummer: 0166-600680 of 06- 83369011


Email: stadzichtkinderopvang@outlook.com